کارشناسی

1.       الهیات و معارف اسلامی ( فقه و مبانی حقوق اسلامی)

2.       حسابداری

3.       حقوق

4.       جغرافیای انسانی (روستایی و شهری)

5.       روانشناسی عمومی

6.       زبان و ادبیات فارسی

7.       علوم تربیتی ( مدیریت برنامه ریزی آموزشی)

8.       علوم کامپیوتر

9.       تاریخ

10.   مترجمی زبان انگلیسی

11.   مدیریت بازرگانی

12.   ‌مهندسی نرم‏افزار کامپیوتر*

13.   مهندسی صنایع*

14.   تربیت بدنی *

15.   مدیریت جهانگردی*

16.   مهندسی مدیریت پروژه*

17.   مهندسی مدیریت اجرایی*

18.   مهندسی فناوری اطلاعات*

19.   مدیریت دولتی

20.   علوم سیاسی

21.   علوم اجتماعی( پژوهشگری)* محل برگزاری: امارات - دبی