1398/5/20 یکشنبه
                           


 

ردیف

رشته های کارشناسی

کد رشته

بخش هنر و معماری

1

کتابت و نگارگری

181011

2

ارتباط تصویری

181214

بخش علوم پایه

1

فیزیک

111331

2

آمار

111710

3

علوم کامپیوتر

111910

بخش ادبیات و زبانهای خارجی

1

زبان و ادبیات فارسی

121320

2

زبان و ادبیات عربی

123014

3

مترجمی زبان انگلیسی

121210

4

زبان و ادبیات انگلیسی

122510

بخش الهیات و علوم اسلامی

1

حقوق

122310

2

علوم قرآن و حدیث

122018

3

تاریخ تمدن ملل اسلامی

122021

4

فقه و مبانی حقوق اسلامی

122022

5

فلسفه و کلام اسلامی

122023

6

ادیان و عرفان

122019

بخش علوم اجتماعی

1

برنامه ریزی اجتماعی و تعاون

122222

2

جامعه شناسی

122224

3

مددکاری اجتماعی

122219

4

تاریخ

122910

5

جغرافيا

121617

6

علوم سیاسی

123111

7

روابط عمومی

122217

8

روزنامه نگاری

122218

بخش علوم تربیتی و روانشناسی

1

روانشناسی

121728

2

علوم تربیتی

121130

3

مشاوره

121717

4

علم اطلاعات و دانش شناسی

122420

بخش کشاورزی

1

اقتصاد كشاورزي

141314

2

ترویج و آموزش کشاورزی پایدار

141145

3

علوم و مهندسی محیط زیست

141136

بخش مدیریت، اقتصاد و حسابداری

1

حسابداری

121413

2

مدیریت بازرگانی

121820

3

مدیریت دولتی

121810

4

گردشگری

121887

5

مدیریت صنعتی

121845

6

اقتصاد

122133

7

مدیریت امورگمرکی

121883

8

مدیریت امور بانکی

121880

9

مدیریت بیمه

121886

بخش فنی و مهندسی

1

مهندسي كامپيوتر

132217

2

مهندسی صنایع

131412

3

مهندسی مکانیک

131517

4

مهندسی عمران

131316

5

مهندسی شیمی

131715

6

مهندسی برق

131917