1398/5/20 یکشنبه

                                 
               

رشته هاي قابل پذیرش كارشناسي ارشد دانشگاه پیام نور در شعب بین الملل خارج از کشور

در نیمسال دوم 99-98 

ردیف

عنوان رشته

كد رشته

گروه علوم تربیتی و روانشناسی

1

محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست

124013

2

علم سنجی

122412

3

تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعليم و تربيت اسلامی

121161

4

برنامه ریزی درسی

121116

5

مديريت آموزشی

121174

6

تحقیقات آموزشی

121162

7

مديريت ورزشي گرایش مديريت اماكن وتاسيسات ورزشي

121523

8

مديريت ورزشي گرایش مديريت اوقات فراغت و ورزشهاي تفريحي

121524

9

مديريت ورزشي گرایش مديريت بازاريابي در ورزش

121522

10

مديريت ورزشي گرایش مديريت راهبردي در سازمانهاي ورزشي

121525

11

مديريت ورزشي گرایش مديريت رويدادهاي ورزشي

121526

12

مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی

121539

13

روانشناسی عمومی

121720

14

روانشناسي تربیتی

121718

15

روان شناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت گرا

121711

16

روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی(عقب مانده ذهنی)

121716

17

آموزش وبهسازي منابع انساني

121149

18

مشاوره گرایش مشاوره خانواده

121114

19

مشاوره گرایش مشاوره مدرسه

121118

20

مشاوره گرایش مشاوره شغلی

121119

21

مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی

121121

22

تکنولوژی آموزشی

121117

گروه علوم اجتماعی

1

تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی

122913

2

تاریخ  گرایش تاریخ اسلام

122917

3

تاریخ انقلاب اسلامی

122918

4

تاریخ گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز

122919

5

آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیم

121671

6

آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطی

121672

7

برنامه ریزی آمایش سرزمین

121621

8

ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی نظری

121675

9

جغرافیای سیاسی

121673

10

جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری

121624

11

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی-فضایی

121623

12

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی

121628

13

مخاطرات محیطی

121674

14

مدیریت رسانه

171213

15

جامعه شناسی

122710

16

جمعیت شناسی

122249

17

مطالعات فرهنگی

122223

18

برنامه ریزی رفاه اجتماعی

122214

19

علوم سیاسی گرایش اندیشه سیاسی دراسلام

123110

20

علوم سیاسی

123114

21

روزنامه نگاری

122241

گروه هنر و معماری

1

پژوهش  هنر

171212

2

مهندسی  معماری( صرفا برای دارندگان مدرک کارشناسی معماری)

181410

3

طراحی شهری

181311

گروه فنی و مهندس

1

مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستم ها

131413

2

مهندسی صنایع-سیستم های کلان

131419

3

مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی

131418

4

مهندسی عمران-راه و ترابری

131311

5

مهندسی عمران-مهندسی محیط زیست

131319

6

مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت

131318

7

مهندسی فناوری اطلاعات

132218

8

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار

111513

9

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

131508

10

مهندسی مکانیک طراحی کاربردی

131511

11

مهندسی مکانیک-ساخت و تولید

131509

12

مهندسی برق گرایش مدارهای مجتمع الکترونیک

131915

گروه مدیریت، اقتصاد و حسابداری

1

علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی

122128

2

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی

122129

3

علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی

122131

4

علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

122132

5

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی

122127

6

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی

122129

7

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک

122130

8

حسابداری

121412

9

حسابرسی

121414

10

مدیریت کسب وکارگرایش استراتژی

121875

11

مدیریت کسب وکارگرایش بازاریابی

121876

12

مدیریت کسب وکارگرایش مالی

121877

13

مدیریت کسب وکارگرایش سیستم های اطلاعاتی وفناوری اطلاعات

121878

14

مدیریت کسب وکارگرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی

121879

15

مدیریت کسب وکارگرایش زنجیره تامین

121884

16

مدیریت کسب وکارگرایش فناوری

121885

17

مدیریت کسب و کار گرایش انرژی

121888

18

مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی

121840

19

مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین المللی

121839

20

مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی

121833

21

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک

121834

22

مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی

121835

23

مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی

121836

24

مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول

121851

25

مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی

121837

26

مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی

121860

27

مدیریت دولتی  گرایش بودجه و مالیه عمومی

121861

28

مدیریت دولتی  گرایش خط مشی گذاری عمومی

121862

29

مدیریت دولتی  گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی

121863

30

مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتارسازمانی

121864

31

مدیریت سازمان های دولتی گرایش مالی و اقتصادی

121882

32

مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگری

121881

33

مدیریت امور شهری

121825

34

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته

121813

35

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب وکار الکترونیک

121811

36

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش

121814

37

مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی

121812

38

مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی

121859

39

کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید

121815

40

کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی

121865

41

کارآفرینی گرایش فناوری

121866

42

کارآفرینی گرایش گردشگری

121867

43

کارآفرینی گرایش سازمانی

121870

44

کارآفرینی گرایش بین الملل

121871

45

کارآفرینی گرایش توسعه

121874

گروه علوم کشاورزی

1

علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین

141144

2

مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

141117

3

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی

141118

4

مهندسی کشاورزی- زراعت

141128

5

مهندسی  کشاورزی -اصلاح نباتات

141129

6

اقتصاد کشاورزی گرایش سیاست و توسعه کشاورزی

141316

7

اقتصاد کشاورزی گرایش اقتصاد تولید ومدیریت واحدهای کشاورزی

141315

8

توسعه روستایی

141212

9

بیوتکنولوژی کشاورزی

141140

گروه علوم پایه

1

آمار گرایش آمار ریاضی

111714

2

آموزش ریاضی

111149

3

علوم زمین گرایش زمین شناسی اقتصادی

111633

4

علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی

111632

5

علوم زمین گرایش زمین شیمی

111638

6

علوم زمین گرایش زمین ساخت و تکتونیک

111634

7

علوم گیاهی با گرایش فیزیولوژی

111225

8

علوم جانوری با گرایش فیزیولوژی

111223

گروه ادبیات فارسی و زبان خارجی

1

زبان و ادبیات انگلیسی

121229

2

مترجمی زبان انگلیسی

121212

3

زبانشناسی همگانی

121230

4

آموزش زبان انگلیسی

122511

5

زبان و ادبیات فارسی

121340

6

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات کودک ونوجوان

121342

7

زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداری

121343

8

زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات عامه

121345

9

زبان وادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی

121346

10

زبان وادبیات فارسی گرایش ویرایش ونگارش

121311

11

زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی

121347

12

آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان

121211

13

زبان و ادبیات عربی

123010

گروه الهیات و علوم اسلامی

1

اخلاق گرایش اخلاق اسلامی

122047

2

اخلاق گرایش اخلاق کاربردی

122076

3

الهیات و معارف اسلامی-علوم قرآن و حدیث

122031

4

الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی

122050

5

الهیات و معارف اسلامی- ادیان و عرفان

122028

6

الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی

122012

7

تاریخ گرایش تاریخ تشیع

122911

8

حقوق بین الملل

122330

9

حقوق خصوصی

122333

10

حقوق جزا و جرم شناسی

122332

11

حقوق دادرسی اداری

122313

12

فقه و حقوق خصوصی

122017

13

فلسفه و حکمت اسلامی

122029

14

فلسفه و کلام اسلامی

121912

15

فلسفه دین

122024

16

نهج البلاغه گرایش اصول الدین و معارف علوی

122041

17

نهج البلاغه گرایش اخلاق و تربیت فردی و اجتماعی

122014

18

نهج البلاغه گرایش اجتماعی، سیاسی و حقوق عمومی

122016