دکتری

1.       حقوق بین الملل عمومی

2.       علوم اقتصادی

3.       زبان و ادبیات فارسی

4.       آموزش زبان انگلیسی

5.       برنامه ریزی آموزش از راه دور

6.       روانشناسی سلامت

7.       ریاضی محض گرایش جبر ( جبر جابجایی و همولوژی )

8.       ریاضی کاربردی گرایش تحقیق در عملیات (کنترل و بهینه سازی )