افغانستان

کابل، دهمزنگ، عقب  سینما بریکت

تلفن : 0093220250441-  00932202504413

فاکس : 00932202504412

kabulpnu90@ yahoo.com

Payam _kabul88@ yahoo.com     

  

 هرات، - چهار راهی مستوفیت - گرده پارک ترقی - کوچه احمد شاه 1- نبش راست کوچه طبقه سوم

تلفن   : 0093797187667

payam_ harat87@yahoo.com

 

مزارشریف، ناحیه اول - غرب لیسه سلطان راضیه - داخل کوچه جنب دفتر حزب جمعیت

تلفن : 0095774000290    ،  0093502044534

payam_ mazar88@yahoo.com