جناب آقای دکتر زرین مهر نماینده دانشگاه پیام نور در کشور کانادا


 


شماره تماس نمایندگی کانادا : 

   0014679969137   ، 0014162211443    ،   
         0016475519335

09123235099

 ایمیل:  szarrinmehr@yahoo.co.uk 

 

آدرس نمایندگی کانادا : 
Alborz Educational Centre - 20Tangreen Court
North York
 On, M2M 3Y9
 Canada