وظایف اداره توسعه و امور پژوهش

*   راه اندازی و فعالیت مراکز و واحدهای داخل و خارج از کشور

*   تنظیم، تمدید و به روز رسانی مفاد قراردادهای همکاری دانشگاه با نمایندگی های خارج از کشور

*   راهنمایی متقاضیان برای راه اندازی و اخذ نمایندگی های دانشگاه پیام نور در خارج از کشور (تشکیل پرونده، بررسی مدارک و اخذ صلاحیت عمومی متقاضیان از حراست دانشگاه و وزارت امور خارجه)

*   ارائه هرگونه اطلاعات به نمایندگی ها در خصوص ارتقاء کیفی آنها

*   پی گیری مراحل اخذ مجوز برای شعب بین المللی دانشگاه در داخل و خارج

*   تنظیم گزارش از نمایندگی ها و گزارش سفرهای داخل و خارج ازکشور

*   انجام امور مربوط به متقاضیان تدریس در نمایندگی های خارج از کشور

*   انجام کلیه مکاتبات با سازمان های مختلف به منظور پی گیری امور، تعامل و ایجاد ارتباط برای ارتقاء فعالیت های مرکز

*   انجام امور مربوط به راه اندازی دوره دکتری

*   انجام امور مربوطبه اعزام اساتید و هیات علمی و کارکنان جهت نظارت برآزمونهای پایان ترم و امتحان جامع

*   تنظیم صورتجلسات

*   پیگیری و اجرای امور مربوط به پروژه افتتاح مرکزآموزش زبان فارسی

*   پیگیری موضوعات امور مربوط به شورای برون مرزی

*   پیگیری تحقق مصوبات هیات رئیسه مربوط به دفتر برنامه ریزی و هماهنگی مراکز بین الملل

*   نگهداری تفاهم نامه های حوزه آسیا، اقیانوسیه و...