1400/1/22 یکشنبه

 
وظایف اداره فناوری و توسعه 


 
 • راه اندازی و فعالیت مراکز و واحدهای داخل و خارج از کشور
 • تنظیم، تمدید و به روز رسانی مفاد قراردادهای همکاری دانشگاه با نمایندگی های خارج از کشور
 • راهنمایی متقاضیان برای راه اندازی و اخذ نمایندگی های دانشگاه پیام نور در خارج از کشور (تشکیل پرونده، بررسی مدارک و اخذ صلاحیت عمومی متقاضیان از حراست دانشگاه و وزارت امور خارجه)
 • ارائه هرگونه اطلاعات به نمایندگی ها در خصوص ارتقاء کیفی آنها
 • پی گیری مراحل اخذ مجوز برای شعب بین المللی دانشگاه در داخل و خارج
 • تنظیم گزارش از نمایندگی ها و گزارش سفرهای داخل و خارج ازکشور
 • انجام امور مربوط به متقاضیان تدریس در نمایندگی های خارج از کشور
 • انجام کلیه مکاتبات با سازمان های مختلف به منظور پی گیری امور، تعامل و ایجاد ارتباط برای ارتقاء فعالیت های مرکز
 • انجام امور مربوط به راه اندازی دوره دکتری
 • انجام امور مربوطبه اعزام اساتید و هیات علمی و کارکنان جهت نظارت برآزمونهای پایان ترم و امتحان جامع
 • تنظیم صورتجلسات
 • پیگیری و اجرای امور مربوط به پروژه افتتاح مرکزآموزش زبان فارسی
 • پیگیری موضوعات امور مربوط به شورای برون مرزی
 • پیگیری تحقق مصوبات هیات رئیسه مربوط به دفتر برنامه ریزی و هماهنگی مراکز بین الملل
 • نگهداری تفاهم نامه های حوزه آسیا، اقیانوسیه و...