ساختار سازمانی
ساختار سازمانی گروه ایجاد ، توسعه و هماهنگی مراکز داخل و خارج از کشور:
رئیس
کارشناس مسوول
کارشناس
کارشناس

********************************************************************

نام و نام خانوادگی: مهری گنجی
شماره تماس:23322650
آدرس پست الکترونیک: m.ganji@pnu.ac.ir

بيشتر