1400/1/22 یکشنبه

ساختار سازمانی اداره فناوری و توسعه شعب بین الملل:
                
رئیس اداره
کارشناس مسئول فناوری
کارشناس
کارشناس مسئول توسعه
کارشناس

             

ارتباط با اداره فناوری و توسعه شعب بین الملل:

نام و نام خانوادگی: مهری پورکیا

شماره تماس:23322650

آدرس پست الکترونیک: m.poorkia@pnu.ac.ir

بيشتر