نمایندگی ها
1400/1/22 یکشنبه

این مرکز در حال حاضر با 16 نمایندگی در کشورهای مختلف داوطلبان ایرانی و غیر ایرانی آشنا به زبان فارسی را در سه مقطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی مورد پذیرش و تحت پوشش قرار داده وعلاوه بر آن در تمام نقاط جهان نسبت به جذب دانشجو نیز فعالیت دارد.