روند ایجاد یک شعبه
1400/1/22 یکشنبه
 برای راه انداری نمایندگی در خارج از گشور ضروری است متقاضیان، مدارک زیر را ارائه نمایند :

 
1- درخواست متقاضی برای ایجاد شعبه در خارج از کشور به انضمام طرح پیشنهادی بر اساس امکانات مورد نیاز جهت ایجاد شعبه بین الملل

2- اخذ تایید صلاحیت عمومی متقاضی از مراجع ذی ربط

3- اخذ موافقت رییس دانشگاه

4- پیشنهاد رییس دانشگاه برای ایجاد شعبه بین المللی به شورای دانشگاه

5- تایید اولیه ایجاد شعبه دانشگاه توسط شورای دانشگاه

6- ارسال آن برای تصویب و اخذ مجوز وزارت علوم به شورای گسترش آموزش عالی
 

 

بيشتر