مراکز بین الملل خارج از کشور 
 

آدرس پستی: تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور 
تلفن : 22442041-021
  *  فکس : 22455418  *  mail : Isc@pnu.ac.ir