همکاران دفتر برنامه ریزی و هماهنگی مراکز بین الملل


 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و هماهنگی مراکز بین الملل

دکتر محمدعلی ابراهیمی

شماره تماس: 22442041

دورنگار: 22455418

پست الکترونیک : ma_ebrahimi@pnu.ac.ir
 

معاونت دفتر برنامه ریزی و هماهنگی مراکز بین الملل

دکتر جمشید نوروزی

شماره تماس: 22442041

دورنگار: 22455418
پست الکترونیک : j.norozi@pnu.ac.ir

 

مسئول دفتر و مسئول روابط عمومی

محمد علی نژاد

شماره تماس: 23322651و 22442041

دورنگار: 22455418
پست الکترونیک :
Isc@ pnu.ac.ir
 

مدیر مالی

مهدی فاضلی

شماره تماس : 22455091  و  23322657
پست الکترونیک : mahdi.fazeli@gmail.com
 

کارشناس مالی

سمیه محمودی

شماره تماس: 23322366 و22455091

پست الکترونیک :

S_mahmodi@pnu.c.ir

  pr_isc5@pnu.ac.ir


کارشناس مالی و دانشجویی

ولی  فروغی

شماره تماس : 22455091  و  23322657رئیس اداره توسعه و امور پژوهش

مهری گنجی

شماره تماس: 23322650

پست الکترونیک : m.ganji@pnu.ac.ir
 

رئیس اداره آموزش

مجید نصیری

شماره تماس: 22442041- 23322952

پست الکترونیک : majid.nasiri@pnu.ac.ir


کارشناس مسئول (کارشناس ارشد سیستم گلستان خارج از کشور) 

محبوبه حسنی

شماره تماس: 22485152

پست الکترونیک : m.hasani@pnu.ac.ir


 

کارشناس (کاربر سیستم گلستان)

سکینه اسماعیلی 

شماره تماس:  23322497

کارشناس مسئول آزمون

فتانه ولی نژاد

شماره تماس : 23322633

پست الکترونیک :  f_valinegad@pnu.ac.ir
 

کارشناس مسئول آموزش مقطع دکتری

فرح رحمتی مقدم

شماره تماس : 23322654

پست الکترونیک :  F_moghaddam@pnu.ac.ir 
 

کارشناس مسئول آموزش (کارشناس ارشد سیستم گلستان داخل کشور)

الهام دلشادی

شماره تماس : 22485153

پست الکترونیک :  pr_isc@pnu.ac.ir


 

کارشناس مسئول آموزشی دانشجویان خارج از کشور (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

شبنم کرباسی

شماره تماس: 22485153

پست الکترونیک :  pr_isc3@pnu.ac.ir
 

کارشناس آموزشی دانشجویان خارج از کشور (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

فرشته فلاحت دوست

شماره تماس : 23322219

پست الکترونیک : f_falahat@pnu.ac.ir
 

کارشناس  مسئول امور دانش آموختگان و صدور مدارک  تحصیلی دانشجویان خارج از کشور 

مهناز باکویی

شماره تماس :  22485154

پست الکترونیک :  pr_isc4@pnu.ac.ir
 

متصدی بایگانی پرونده های (فیزیکی و الکترونیکی) آموزشی

مرتضی حاجی پور

شماره تماس : 23322439 کارشناس امور اداری، پژوهشی و عمرانی مراکز داخل کشور   

مسعود پیری

شماره تماس:  23322517

پست الکترونیک : pr_isc1@pnu.ac.ir 

 

آدرس پستی: تهران، مینی سیتی، بلوار ارتش، اول شهرک نفت، خیابان نخل، سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور *  تلفن : 22442041-021  *  فکس : 22455418  *  mail : Isc@pnu.ac.ir