1397/4/26 سه‌شنبهرؤسای دفتر برنامه ریزی

و هماهنگی مراکز بین الملل از سال 1369 تا کنون

مدت ریاست

دکتر حکیمه دبیران

1369-1374

 

دکتر سید رضا مصطفوی سبزواری

1374-1378

 

دکتر نرگس محمدی بدر

1379-1380

 

دکتر عیسی ابراهیم زاده

1380-1385

 

دکتر نرگس محمدی بدر

1385-1388

 

دکتر حسین صالح زاده

1388-1390

 

دکتر ابوالفضل فراهانی

1390-1392

 

دکتر امیر ملکی

1392-1394

دکتر حمیدرضا میرزایی

1394-1396

دکتر محمدعلی ابراهیمی

1396 تا کنون