مدیرکل دفتر برنامه ریزی و هماهنگی مراکز بین الملل
دکتر محمدعلی ابراهیمی

شماره تماس: 22442041

دورنگار: 22455418

پست الکترونیک : ma_ebrahimi@pnu.ac.ir