1397/6/14 چهارشنبه
کارشناس مسئول امور دانش آموختگان و صدور مدارک  تحصیلی دانشجویان خارج از کشور
 

مهناز باکویی

شماره تماس :  02122485154

پست الکترونیک :  pr_isc4@pnu.ac.ir