1397/6/14 چهارشنبه


ارتباط با کارکنان اداره آموزش

رئیس اداره آموزش

آقای نصیری

شماره تماس: 22442041- 23322952

پست الکترونیک : majid.nasiri@pnu.ac.ir 

کارشناس مسئول اموردفاع و پایان نامه (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

خانم کرباسی

شماره تماس: 22485153

پست الکترونیک :  pr_isc3@pnu.ac.ir


 

کارشناس  مسئول امور دانش آموختگان و صدور مدارک  تحصیلی دانشجویان خارج از کشور 

خانم باکویی

شماره تماس :  22485154

پست الکترونیک :  pr_isc4@pnu.ac.ir


 

کارشناس آموزش مقطع  دکتری

خانم محب زاده

شماره تماس : 23322654

پست الکترونیک :  F_moghaddam@pnu.ac.ir


 

کارشناس خدمات آموزش

آقای توحیدی

شماره تماس : 23322517

پست الکترونیک :  m.tohidi@pnu.ac.ir


 

کارشناس خدمات آموزش

خانم اسمعیلی

شماره تماس : 23322497

پست الکترونیک :
کارشناس خدمات آموزش

خانم بیک محمدی
شماره تماس : 23322652
پست الکترونیک :

 

کارشناس برنامه ریزی درسی

خانم پورعلمی

شماره تماس : 23322654

پست الکترونیک : 


 

کارشناس آموزش بین الملل داخل

خانم فلاحت دوست

شماره تماس : 23322219

پست الکترونیک : f_falahat@pnu.ac.ir


 

متصدی بایگانی پرونده های (فیزیکی و الکترونیکی) آموزشی

آقای حاجی پور

شماره تماس : 23322439