ارتباط با کارکنان اداره آموزشرئیس اداره آموزش

مجید نصیری

شماره تماس: 22442041- 23322952

پست الکترونیک : majid.nasiri@pnu.ac.ir

کارشناس مسئول آموزشی دانشجویان خارج از کشور (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

شبنم کرباسی

شماره تماس: 22485153

پست الکترونیک :  pr_isc3@pnu.ac.ir
کارشناس  مسئول امور دانش آموختگان و صدور مدارک  تحصیلی دانشجویان خارج از کشور 

مهناز باکویی

شماره تماس :  22485154

پست الکترونیک :  pr_isc4@pnu.ac.ir
کارشناس مسئول آموزش مقطع  دکتری

فرح رحمتی مقدم

شماره تماس : 23322654

پست الکترونیک :  F_moghaddam@pnu.ac.ir
کارشناس مسئول آموزش (کارشناس ارشد سیستم گلستان داخل کشور)

الهام دلشادی

شماره تماس : 22485153

پست الکترونیک :  pr_isc@pnu.ac.ir
کارشناس مسئول (کارشناس ارشد سیستم گلستان خارج از کشور) 
محبوبه  حسنی 
     شماره تماس : 22485152 

پست الکترونیک : m.hasani@pnu.ac.ir
کارشناس (کاربر سیستم گلستان)
      
   سکینه اسماعیلی

شماره تماس : 23322497
کارشناس مسئول آزمون

فتانه ولی نژاد

شماره تماس : 23322633

پست الکترونیک :  f_valinegad@pnu.ac.ir
کارشناس آموزشی دانشجویان خارج از کشور (کارشناسی و کارشناسی ارشد)

فرشته فلاحت دوست

شماره تماس : 23322219

پست الکترونیک : f_falahat@pnu.ac.ir
متصدی بایگانی پرونده های (فیزیکی و الکترونیکی) آموزشی

مرتضی حاجی پور

شماره تماس : 23322439