1400/1/29 یکشنبه

            گروه آموزشی و پژوهشی الهیات و علوم اسلامی مراکز بین الملل                                                           مدیر گروه : آقای دکتر اصغر محمودی
mail : mohmoudilaw@yahoo.com


اعضای هیات علمی گروه :
✔️ آقای دکتر ناصحی
✔️ آقای دکتر آل کجباف
✔️ آقای دکتر حسن خسروی
✔️ آقای دکتر ایرانشاهی
✔️ آقای دکتر طالشی
✔️ آقای دکتر سید محمود موسوی
✔️ خانم دکتر پروانه دانش


 
رشته های گروه آموزشی
حقوق-الهیات-معارف اسلامی