1400/1/23 دوشنبه
 مدیر گروه آموزشی و پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی مراکز بین الملل

مدیرگروه: خانم دکتر مرجان معصومی فرد
mail: dr.masoomifard@gmail.com
  
اعضای هیات علمی گروه:
✔️ آقای دکتر احمد علیپور
✔️ آقای دکتر محمدرضا سرمدی
✔️ آقای دکتر حسین زارع
✔️خانم دکتر مژگان آگاه هریس
✔️ خانم دکتر معصومه حسینی
✔️ خانم دکتر مهدیه رحمانیان
✔️ خانم دکتر سوسن علیزاده 
 
رشته های گروه آموزشی
علوم تربیتی-روانشناسی- مشاوره- علم اطلاعات و  دانش شناسی- تربیت بدنی و علوم ورزشی