1400/1/23 دوشنبه
 گروه آموزشی و پژوهشی علوم انسانی مراکز بین الملل


مدیر گروه: آقای دکتر علی (پدرام) میرزایی
mail : ali.pedram.mirzaei@gmail.com
 

اعضای هیات علمی گروه:

✔️ آقای دکتر ایوب مرادی
✔️ خانم دکتر بهناز پیامنی
✔️ آقای دکتر منوچهر جعفری گهر
✔️ آقای دکتر حسین رحمانی تیرکلایی
✔️ آقای دکتر مهدی عبادی


 
رشته های گروه آموزشی
زبان و ادبیات فارسی- ادبیات انگلیسی- زبان و ادبیات عربی