1400/1/23 دوشنبه
 
 گروه آموزشی و پژوهشی مدیریت، اقتصاد و حسابداری مراکز بین الملل
 

                                                                                   
مدیر گروه : آقای دکتر داوود غلامرضایی
mail : dgholamrezaei@yahoo.com

  @INTMEA

   
اعضای هیات علمی گروه:
✔️ آقای دکتر ناصر برخوردار
✔️ آقای دکتر اکبر امینی مهر
✔️خانم دکتر سمانه نورانی آزاد
✔️ آقای دکتر حسین عباسی اسفنجانی
✔️ آقای دکتر احسان احد مطلقی


 
رشته های گروه آموزشی
حسابداری- مدیریت- گردشگری- اقتصاد