1400/1/23 دوشنبه


ارتباط با کارشناسان گروه ها:

سرکار خانم کرباسی ( امور پایان نامه و دفاع )            
pr_isc3@pnu.ac.ir  

      02123322653  


سرکار خانم فلاحت دوست (امور آموزشی : معرفی به استاد ، تک درس و....)
         pr_isc3@pnu.ac.ir  
            02123322219