1400/1/29 یکشنبه
وظایف گروه همکاری های علمی بین المللی عبارتند از:

✔️  برقراری ارتباط با سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی داخلی و خارجی به منظور جمع آوری اطلاعات علمی تحقیقاتی مورد نیاز و همچنین جلب همکاری آنان در زمینه های مختلف آموزش، پژوهش و فناوری
✔️  ترجمه نامه ها، نشریات و مدارک ارجاعی مختلف به زبان های فارسی و خارجی مورد نیاز دانشگاه و موسسات تحقیقاتی تابعه
✔️  تنظیم برنامه های سمینارها، کنگره ها، سمپوزیوم ها و کنفرانس های علمی و تحقیقاتی بین المللی با همکاری سایر واحدها و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز آن به مسئولین ذیربط
✔️  انجام بررسی های لازم به منظور جلب همکاری شخصیت های علمی ایرانی مقیم خارج
✔️  فراهم آوردن شرایط جذب دانشجویان خارجی برای مقاطع مختلف تحصیلی با همکاری مراکز آموزشی و پژوهشی تابعه
✔️ تشریک مساعی در برقراری ارتباط انجمن ها و هیأت های علمی دانشگاه با مجامع علمی بین المللی و دانشمندان خارجی با همکاری سایر واحدهای ذیربط دانشگاه و واحد همکاری های علمی و بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
✔️  تهیه تفاهم نامه های همکاری های علمی با دانشگاه های خارج از کشور و عضویت در مجامع علمی و بین المللی
✔️  رسیدگی به امور مربوط به استادان و محققان خارجی در دانشگاه
✔️  سرپرستی و نظارت بر حسن اجرای امور فرصت های مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه
✔️  انجام امور به مکاتبات ثبت و ضبط طبقه بندی و نگهداری سوابق مربوط
✔️  انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق