1400/1/29 یکشنبه
عضویت در انجمن ها و مجامع بین المللی


انجمن آسیایی دانشگاه‌های باز
✔️  عضویت در کمیته اجرایی و شرکت در جلسات اعضای کمیته اجرایی
✔️ شرکت در کنفرانس‌های سالانه انجمن
✔️ شرکت در جلسات کمیتة اجرایی سال 2010 و رأی گیری برای انتخاب رئیس و اعضای کمیته اجرایی انجمن برای سال‌های 2001- 1999 ، 2010- 2008 به عنوان عضو و در سال‌های 2013-2011 به عنوان عضو علی البدل
✔️ معرفی کاندیدای دانشگاه برای شرکت در طرح اعطای نشان لیاقت
✔️ شرکت در طرح مبادله کارکنان
✔️  شرکت در کار گروه‌های انجمن آسیایی دانشگاه‌های باز:
§  کارگروه اعطای جایزه نوآوران جوان
§  کارگروه تضمین کیفیت آموزش باز و از دور
§  تکمیل پرسشنامه دلفی در چارچوب تضمین کیفیت 2010 انجمن آسیایی دانشگاه‌های باز
§  کارگروه تأسیس مؤسسه اعتبار استاندارد
§  کارگروه برنامه‌ریزی مشترک مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزش باز و از دور
§  کارگروه حق چاپ و انتشار مجله

انجمن بین‌المللی آموزش باز و از دور
✔️  تبادل تجارب و اطلاعات با دانشگاه‌ها و مؤسسات عضو انجمن
✔️  شرکت در کنفرانس‌ها و سمینارهای انجمن
✔️  استفاده از نشریه الکترونیکی انجمن: Open Praxis
✔️ دسترسی به مقالات ارائه شده در کنفرانس‌های انجمن
✔️  شرکت رئیس دانشگاه در کنفرانس‌های سالانه دائمی رؤسای مؤسسات عضو انجمن
✔️ شرکت در طرح اعطای جایزه برتر انجمن
✔️  شرکت در طرح چارچوب تنظیمی آموزش از دور انجمن

اتحادیه دانشگاه‌های جهان اسلام
✔️ شرکت در طرح انتخاب فرهیختگان برجسته دانشگاهی
✔️  شرکت در طرح اعطای جایزه پژوهش دانشگاهی
✔️  شرکت در طرح گسترش و روزآمدکردن بانک اطلاعاتی محققان و متخصصان دانشگاه‌های عضو اتحادیه