1400/2/6 دوشنبه

فرآیند کلی انجام فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه پیام نور

 
1- ارسال نامه رسمی همراه با مدارک (فرم های تکمیل شده مربوطه) و تاییدیه های نهایی اعضای هیات علمی متقاضی واجد شرایط از دفتر تحقیقات و خدمات پژوهشی و فناوری (معاونت فناوری و پژوهش سازمان مرکزی دانشگاه) به مرکز امور بین الملل دانشگاه.
تاییدیه های نهایی فوق عبارتند از :
  • کمیته منتخب گروه آموزشی(احراز امتیازات لازم برای درخواست فرصت مطالعاتی)
  • شورای پژوهشی دانشگاه (تایید: الف. محل فرصت مطالعاتی(نام دانشگاه و کشور مربوطه)، ب. تاریخ شروع و مدت فرصت مطالعاتی، ج. طرح پیشنهادی فرصت مطالعاتی، د. چگونگی پرداخت هزینه ها)
  • هیات رییسه دانشگاه (تایید: الف. محل فرصت مطالعاتی(نام دانشگاه و کشور مربوطه)، ب. تاریخ شروع و مدت فرصت مطالعاتی،    ج. طرح پیشنهادی فرصت مطالعاتی، د.چگونگی پرداخت هزینه ها)
  • تایید نهایی هیات نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت (وزارت متبوع)
2- معرفی عضو هیات علمی متقاضی از سوی مرکز امور بین الملل دانشگاه به دفتر مرکزی حراست جهت اخذ استعلامات لازم.
3- صدور معرفی نامه انگلیسی برای اخذ روادید از سوی مرکز امور بین الملل دانشگاه (برای متقاضیان دوره فرصت مطالعاتی خارج از کشور).
4- صدور معرفی نامه مالی عضو هیات علمی متقاضی فرصت مطالعاتی به معاونت اداری، مالی و عمرانی بعد از کنترل و بررسی روادید و اخذ تاییدیه دفتر مرکزی حراست (رونوشت نامه فوق به دفتر امور حقوقی نیز ارسال می گردد)
5- اعلام دفتر امور حقوقی به اداره کل امور اداری مبنی بر اخذ تعهدات لازم از هیات علمی متقاضی (سپردن تعهدنامه محضری و اسناد مربوطه).
6- ابلاغ حکم فرصت مطالعاتی عضو هیات علمی از سوی اداره کل امور اداری که درآن تاریخ شروع، مدت زمان فرصت مطالعاتی و چگونگی پرداخت هزینه ها قید شده است.
7- ارائه گزارش های مستمر دوره فرصت مطالعاتی عضو هیات علمی در موعد مقرر (هر سه ماه یکبار) و طبق فرمت تعیین شده به معاونت پژوهش و فناوری سازمان مرکزی.

نکته 1: درصورت تمدید دوره فرصت مطالعاتی بندهای 1، 3 ، 5، 6 و 7  تکرار می گردد. در صورت تقاضای عضو هیات علمی مبنی بر اضافه شدن دوره تابستان به دوره فرصت مطالعاتی، صرفا تایید شورای پژوهشی دانشگاه الزامی است و نیازی به موافقت هیات رییسه نمی باشد.
نکته 2: آیین نامه اجرایی و شیوه نامه فرصت های مطالعاتی(کوتاه مدت و بلند مدت- داخل و خارج کشور) در بخش پایین پرتال اصلی دانشگاه پیام نور/درباره دانشگاه پیام نور/ فرم ها و آیین نامه ها/آیین نامه های پژوهشی  (بندهای 16 و 17) آمده است.
بيشتر