دوشنبه 4 تیر 1403  
پژوهش و فناوری
1397/7/18 چهارشنبه
نگارش نتایج و یافته های مقاله
نگارش نتایج و یافته های مقاله

.نگارش نتایج و یافته های مقاله

 

ارائه یافته های حاصل از بررسی ورودی های پژوهش، تحت عنوان بخش نتایج مقاله نامیده می شود که مهم ترین بخش از هر مقاله می باشد.


نگارش نتایج و یافته های مقاله

نتیج مهم ترین بخش از مقاله می باشد که بیشتر مورد توجه داوران مجله و محققینی است که با هدف انجام یک پژوهش مشابه، به مقاله شما مراجعه می کنند. در واقع هدف اصلی از نوشتن و چاپ مقاله علمی پژوهشی، ارائه نتایج جدید از مطالعه به پژوهشگران علاقمند به آن موضوع می باشد. بنابراین لازم است تا نگارش نتایج مقاله با دقت بیشتری انجام شود تا افراد بعدی نیز بتوانند از آنها برای پژوهش های خود استفاده کنند.

بعد از اتمام بخش مواد و روش کار مقاله و ارائه اطلاعات مورد نیاز در خصوص ورودی ها و روش هایی که برای رسیدن به خروجی داده ها انجام شده است، نوبت به ارائه نتایج داده ها می رسد. تمامی نتایجی که در حین انجام پژوهش بدست آورده اید، بی کم و کاست در قسمت نتایج ذکر می کنید بدون آنکه قضاوت یا تحلیلی در خصوص نتایج خود ارائه دهید. زیرا تحلیل نتایج و خروجیها، مربوط به بخش بحث و نتیجه گیری مقاله می باشد. ما با کمک همین یافته ها و خروجی ها می توانیم عملکرد روش خود را با روش های مطالعات مشابه پیشین مقایسه کنیم تا ببینیم که آیا این روش پیشنهادی منجر به پیشرفت معناداری در حوزه تحت مطالعه شده است یا نه. در قسمت نتایج، برای گزارش دقیق تر اغلب اوقات از نمودارها، جداول و اشکال استفاده می شود.

کاربرد جدول ها و شکلها در بخش نتایج

یکی از کاربردهای مهم جداول و اشکال، کاهش حجم متن و ارائه نتایج بصورت تصویری برای فهم بیشتر می باشد. گاهی برخی جداول حاوی اطلاعاتی است که در صورت ارائه آن بصورت توضیح متنی، بایستی در قالب چندین پاراگراف نوشته شود. جداول لیستی از اعداد یا اطلاعات متنی را به صورت ستونی نمایش میدهند و باید برای تشریح تفاوتها به کار برده شوند نه برای نشان دادن روابط.

وجود اشکال در متن برای ارائه نتایج و مفاهیم بیشتر  می باشد که برخی از این اشکال عبارتند از: گرافها، عکسها، نقشه ها و نمودارها.

پیشنهاد میشود نکات زیر در مورد جداول و شکلها رعایت شود:

·         در انتخاب عناوین جداول و شکلها دقت شده و از آوردن اطلاعات تکراری پرهیز شود. عناوین باید در عین کوتاهی، شفاف و کامل باشند. یعنی خواننده بدون نیاز به مراجعه به متن بتواند با خواندن عنوان شکل یا جدول به مفهوم آن پی ببرد.
کلیه جداول و شکلها به ترتیب و پشت سر هم شماره گذاری شوند. مثلاً جدول 1، جدول 2، جدول 3. شکل 1، شکل
 2 و شکل  3توضیحات مربوط به جداول و شکلها در متن نیز باید به ترتیب صورت پذیرد. برای مثال توضیحات مربوط به شکل 9 نباید قبل از توضیحات مربوط به شکل 3 ارائه شود. جدول یا شکل باید از متن مقاله مستقل بوده و باید بدون مراجعه به متن قابل فهم باشند.

·         دقت شود برای هر یک از نتایجی که گزارش میشود روشی در قسمت قبل ارائه شده است. معمولاً قسمت نتایج را با قسمت بحث و نتیجه گیری ترکیب نمی کنند؛ اما بسته به نوع مجله میتوان حالتهای مختلفی را برای این قسمت و قسمتهای بعدی در نظر گرفت که در جدول زیر خلاصه شده اند:

ترتیب و ترکیب نوشتن قسمت های نتایج، تجزیه و تحلیل داده ها، بحث و نتیجه گیری

گزینه اول

گزینه دوم

گزینه سوم

گزینه چهارم

نتایج یا تجزیه و تحلیل داده ها

نتایج یا تجزیه و تحلیل داده ها

تتایج و بجث

نتایج یا تجزیه و تحلیل داده ها

بحث

بحث

-

نتیجه گیری

نتیجه گیری

-

نتیجه گیری

-

 

ترتیب نوشتن قسمت نتایج مقاله

1.      اشارهای به یافته ها و نتایج کسب شده توسط پژوهشگران دیگر

2.      اشاره به روش پیشنهادی در مقاله و اضافه کردن اطلاعات بیشتری درباره آن

3.      دعوت مخاطب به دیدن شکلها، نمودارها، جداول و ...

4.      اشاره به یافته ها و نتایج خاص و مقایسه آنها با یافته ها و نتایج بدست آمده از مطالعات دیگر، البته با بیانی قضاوتی و مبتنی بر ادراکات ذهنی خودتان

5.      ارائه توضیحی کلی درباره نتایج به منظور شروع کردن بند بعدی

6.      اشارهای به نتایج خاص و مقایسه آنها با نتایج بدست آمده از مطالعات دیگر، البته این بار با تعبیر کردن نتایج و اظهارنظر کردن درباره آنها

7.      انتخاب نتایج خاص تر و توضیح مشروحتر و مفصلتر آنها، ضمن اظهارنظر کردن درباره آنها

8.      اشاره به روش به کار گرفتهشده به منظور تجزیه و تحلیل نتایج )مثلاً اشاره به روشی که به کمک آن نتایج را تجزیه و تحلیل کردهایم.

9.      اشاره به مشکلات موجود در نتایج و بکارگیری بیانی کمّی برای کمینه کردن اهمیت آنها

10. اشارهای مختصر به مفاهیم و کاربردهای کار پژوهشی صورت گرفته

بنابراین میتوان قسمت نتایج را نیز همانند قسمتهای قبلی در چهار مبحث خلاصه کرد که به شرح زیر هستند:

1

هدف پژوهش و تحقیق فعلی را مشخص کنید.

روش به کار برده شده در مقاله را بازگو کنید یا توسعه دهید.

توصیفی کلی ار نتایج ارائه دهید.

2

از مخاطب دعوت کنید تا نگاهی به نتایج بیندازد.

گزارشی از نتایج کلیدی و ویژه ارائه کنید.

آن نتایج را با نتایج حاصل از دیگر پژوهش ها مقایسه کنید

آن نتایج را با پیش بینی هایتان از مدل مقایسه کنید.

3

مشکلان موجود در نتایج را بیان کنید

4

مفاهیم و استنباط های ممکن از نتایج را ارائه کنید

 


 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر