روند ایجاد یک شعبه
برای راه اندازی نمایندگی در خارج از کشور ضروری است متقاضیان، مدارک زیر را ارائه نمایند:
1- درخواست متقاضی برای ایجاد شعبه در خارج از کشور به انضمام طرح پیشنهادی بر اساس امکانات مورد نیاز جهت ایجاد شعبه بین الملل
2- اخذ تایید صلاحیت عمومی متقاضی از مراجع ذی ربط
3- اخذ موافقت رییس دانشگاه
4- پیشنهاد رییس دانشگاه برای ایجاد شعبه بین المللی به شورای دانشگاه
5- تایید اولیه ایجاد شعبه دانشگاه توسط شورای دانشگاه
6- ارسال آن برای تصویب و اخذ مجوز وزارت علوم به شورای گسترش آموزش عالی
1