معاونت دفتر برنامه ریزی و هماهنگی مراکز بین الملل

دکتر جمشید نوروزی

شماره تماس: 22442041

دورنگار: 22455418
پست الکترونیک : j.norozi@pnu.ac.ir